Maya Sarabhai (Ratna Pathak)
Maya Sarabhai (Ratna Pathak)
Rosesh Sarabhai (Rajesh Kumar)
Rosesh Sarabhai (Rajesh Kumar)
Indravadan Sarabhai (Satish Shah)
Indravadan Sarabhai (Satish Shah)
Dushyant (Deven Bhojani)
Dushyant (Deven Bhojani)
Sahil Sarabhai (Sumit Raghvan)
Sahil Sarabhai (Sumit Raghvan)
Vitthal Kaka (Ghanashyam Nayak)
Vitthal Kaka (Ghanashyam Nayak)
Monisha Sarabhai (Rupali Ganguly)
Monisha Sarabhai (Rupali Ganguly)
Madhu Phupha (Arvind Vaidya)
Madhu Phupha (Arvind Vaidya)